MUD7 - dezinfekce širokospektrální

  • 1 z 2

Širokospektrální dezinfekce, velmi účinná. Koncentrovaný tekutý dezinfekční a dezodorační prostředek, s účinkem: baktericidním, sporicidním, viruicidním, fungicidním na kvasinky a plísně.


  • Skladem
830 Kč
Kategorie: Dezinfekce
 

Určen pro veškerá odvětví, jako např: školství, zdravotnictví, domovy důchodců, pohřební služby, léčebny, laboratoře, potravinářský průmysl, kuchyně, výrobny, veřejné instituce, bazény, solária, restaurace, sklady, útulky, apod. provozy, za účelem dezinfekce, asanace a dezodorace pevných, neporézních povrchů, k odstranění zápachu i v nepřístupných prostorách, např. skladů odpadků, popelnic, odpadkových košů, prostor pro domácí zvířata.

  • Běžná dezinfekce: Roztok se aplikuje rozstřikem, houbičkou, hadrem, mopem apod.                     
  • Dezinfekce mobilních předmětů: Provádíme ponořením do roztoku, poté necháme oschnout.
  • Dezinfekce prostor pro zvířata: Omýt saponátem, opláchnout vodou, aplikovat roztok min. na 10 minut. Nechat zaschnout.          
  • Odstranění plísní, dezodorace: Stejný postup.

Ředění přípravku: 1 : 250 (0,4%), Expozice 10 min. Stálý účinek pracovních roztoků od 20°C do 50°C. Bez zápachu.

ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚČINEK

zajišťuje proti g+ (srovnatelný včetně kvasinek), g- bakteriím: Staphylococcus aureus, Salmonella chleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli.

VIRUCIDNÍ ÚČINEK

zajišťuje při použití na neživé pevné neporézní povrchy proti níže uvedeným virům v 0,4% roztoku: A2/Japan (zástupce běžných chřipkových virů), Herpes simplex typu 1 (původce oparů na rtech), Adenovirus typu 5 (původce infekcí horních cest dýchacích), virus vakcinie (zástupce skupiny poxvirů), virus ptačí chřipky A/Turkey/Wisconsin (původce akutní aviární infekce dolních cest dýchacích) a HIV-1 (virus lidské imunodeficience typu 1).

FUNGICIDNÍ ÚČINEK

zajišťuje na široké spektrum plísní především na nárůsty na stěnách a před-mětech - Aspergillus sp., Penicillium sp., Mucor sp.

 

Charakteristika konkrétní účinnosti na mikroorganizmy:

Obsahuje chemické aktivní látky na basi KAS (směs kvarterních ammoniových sloučenin).

Alkyl (60%C14 , 30%C16 , 5%C12 , 5%C18) dimethyl benzyl ammonium chlorid …..........   5%

Alkyl (68%C12 , 32%C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorid……………….........      5%

neaktivní přísady…………………………………………………………………….........       90%

pH koncentrátu: 5,5-6,5 – pH pracovních roztoků: 7,0-7,7 – Biodegradabilní >  90%

Přípravek je jako biocidní registrován pod č. REG. 3371 – 28.07.03 / 21393

 

Bezpečnostní upozornění

Dráždí oči a kůži, při zasažení očí vypláchněte vodou, při požití zapijte velkým množstvím vody. Vyhledejte dle potřeby lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, po manipulaci s koncentrátem si umyjte ruce mýdlem.

 

M.U.D. 7 - technický list

Koncentrovaný tekutý dezinfekční a dezodorační přípravek s účinkem baktericidním, sporicidním, virucidním a fungicidním na kvasinky a plísně.

Pro profesionální použití.

Tento přípravek je určen pro potřeby nemocnic, léčeben, domovů důchodců, výrobny potravinářského průmyslu, kuchyní, hotelů, škol, veřejných institucí, restaurací, barů, skladů, útulků pro zvířata a dalších zařízení za účelem dezinfekce, asanace a dezodorace. Při použití přípravku je třeba postupovat podle návodu.  Přípravek je určen k dezinfekci pevných neporézních a neživých povrchů jako například podlah, stěn, kovových povrchů, nerezových povrchů, porcelánu, glazovaných keramických dlaždic, umělohmotných povrchů, koupelen, sprchových koutů, van, skříní, stolů, židlí, hraček, telefonů atd. Přípravek je vhodný i k dezodoraci prostor, které se těžko zbavují specifického zápachu jako například prostor určených ke skladování odpadu, prázdných popelnic, odpadkových košů, prostor pro domácí zvířata a dalších prostor, kde může vznikat zápach vlivem působení mikroorganismů. Přípravek lze při dodržení návodu použít i k ošetření vaječných skořápek určených k požití, a to ve zpracovatelských závodech na výrobky z vaječných skořápek a vajec.

Doporučená koncentrace přípravku je 1:250, rychlý účinek do 10 minut, stálý účinek při teplotách pracovních roztoků od 20 ºC do 50 ºC a je bez zápachu.

Obsahuje chemické aktivní látky na basi KAS (směs kvarterních ammoniových sloučenin). Alkyl (60%C14 , 30%C16 , 5%C12 , 5%C18) dimethyl benzyl ammonium chlorid 5%, Alkyl (68%C12 , 32%C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorid 5%, neaktivní přísady  90% pH koncentrátu: 5,5-6,5 – pH pracovních roztoků: 7,0-7,7 – Biodegradabilní >  90%. Přípravek je jako biocidní registrován pod č. REG. 3371 – 28.07.03 / 21393

Charakteristika konkrétní účinnosti na mikroorganizmy:

ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚČINEK – zajišťuje proti g+ (srovnatelný včetně kvasinek), g- bakteriím: Staphylococcus aureus, Salmonella chleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli.

VIRUCIDNÍ ÚČINEK – zajišťuje při použití na neživé pevné neporézní povrchy proti níže uvedeným virům v 0,4% roztoku: A2/Japan (zástupce běžných chřipkových virů), Herpes simplex typu 1 (původce oparů na rtech), Adenovirus typu 5 (původce infekcí horních cest dýchacích), virus vakcinie (zástupce skupiny poxvirů), virus ptačí chřipky A/Turkey/Wisconsin (původce akutní aviární infekce dolních cest dýchacích) a HIV-1 (virus lidské imunodeficience typu 1).

FUNGICIDNÍ ÚČINEK – zajišťuje na široké spektrum plísní především na nárůsty na stěnách a před-mětech - Aspergillus sp., Penicillium sp., Mucor sp.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:  R 36 / 38 Dráždí oči a kůži. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte. Po manipulaci s přípravkem se pečlivě umyjte mýdlem a vodou. S 45 V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Pokud dojde k požití přípravku, okamžitě zapijte velkým množstvím   vody. Nesnažte se vyvolat zvracení. Okamžitě vyhledejte lékaře. Protože může dojít k poškození sliznice, je výplach žaludku kontraindikován. S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

Balení výrobku: obsah 1lit., 5 litrů. Trvanlivost 2 roky od data výroby (viz. obal).

NÁVOD  NA  POUŽITÍ

PRACOVNÍ ROZTOKY  V 0,4% ŘEDĚNÍ = poměr 1 : 250 = 4 ml do 1 litru vody jsou používány na plochy, které jsou zatíženy organickými nečistotami.

Běžná dezinfekce: Při dezinfekci předem očištěných neživých a pevných neporézních povrchů aplikujte pomocí mopu, hadru, houby nebo ručního rozprašovače v poměru 1:250 tak, aby došlo k navlhčení veškerých povrchů. Po deseti minutách odstraňte přebytečnou tekutinu. Silně znečištěné povrchy je nutno předem očistit. Před použitím si připravte čerstvý roztok. Veškeré dezinfikované předměty, které přicházejí do styku s potravinami nebo pitnou vodou, je nutno před dalším použitím opláchnout pitnou vodou.

Pomocí vody, saponátu, hadru a škrabky odstraňte všechny větší zbytky potravin a nečistot z povrchů, které chcete dezinfikovat. Opláchněte pitnou vodou. Odstraňte nebo zakryjte potraviny. Dezinfekci mobilních předmětů jako například sklenic a příborů provádíme ponořením do aktivního roztoku nejméně na 60 s, přičemž dbáme, aby předměty byly ponořené skutečně celé. Poté dezinfikované předměty vyjmeme, necháme odkapat a oschnout na vzduchu.  Přípravek má dezinfekční účinek při ředění vodou až do tvrdosti 750 ppm (CaCO3).

Proti plísním: Na předem očištěné pevné neporézní povrchy aplikujte pomocí hadru, mopu, houby nebo mechanického rozprašovače roztok naředěním přípravku v poměru 1:250 a přesvědčete se, zda se podařilo navlhčit skutečně celé povrchy. Nechte uschnout na vzduchu. Před použitím si vždy připravte čerstvý roztok. Přípravek aplikujte jednou týdně nebo vždy, když se objeví plíseň.

Další oblasti použití:

Dezinfekce vajec: V provozovnách na zpracování vaječných skořápek a přípravu vaječných pokrmů provádíme postřikem, ke kterému požijeme roztok naředěním přípravku v poměru 1:500 teplé vody. Roztok musí mít vyšší teplotu než vejce, ale nesmí přesáhnout 54°C. Vejce pečlivě navlhčete a nechte oschnout. Vejce ošetřená tímto přípravkem je nutno opláchnout pitnou vodou pouze v případě, že dochází k jejich bezprostřednímu použití (rozbití) při výrobě vaječných výrobků. Vejce by před použitím měla být rozumně suchá. Jednou použitý roztok již nelze k dalšímu ošetření vajec znovu použít.

Dezinfekce zařízení pro drůbež, útulků a příbytků pro zvířata: Při dezinfekci předem očištěných zařízení pro drůbež (umělých líhní, napajedel, krmítek), útulků a příbytků pro zvířata použijte poměr ředění 1:250. Z budov, kamiónů, klecí a přepravek odstraňte veškerou drůbež, zvířata a krmivo. Z podlah, stěn a povrchů v prostorách, které slouží k umístění zvířat nebo jimiž zvířata procházejí, odstraňte nečistoty a výkaly. Vyprázdněte všechna krmítka a napajedla. Všechny povrchy pečlivě omyjte mýdlem nebo saponátem. Dezinfekční  roztok  aplikujte  v  hojném  množství  na  povrchy a nechte 10 minut působit. Zajistěte větrání budov, klecí a dalších uzavřených prostor. Zvířata nelze do ošetřených prostor vpustit a ošetřená zařízení nelze použít, dokud nedojde k zasáknutí, zaschnutí nebo vyschnutí roztoku, mohlo by dojít k jejich poranění.